فیروزکوه

اشعار احمدیزدانی

چهارشنبه 30 مهر 1393 ساعت 20:01

حجّکم مقبول ، سعیکم مشکورحاجی آمـد بویِ حجّــــش بر مشـــامم می رســـد


کُشت اسماعیلِ نفسش ، راهِ شیطان کـــرد ســــد


رفـــت او تا ســـرزمیــنِ وحی و شــب را در منا


بود در حـــــالِ عبــــادت در حـــــریمِ کبـــــــــریا


ابتدا شیطان فــــراری شـــد زِ سنگش بعد از آن


از صفا تا مــــروه زد با هـــروَله قیــــدِ جهــــان


عهده دارِ امرِ خود شد کـــرد تقصیـــرش قبـــول


روز محشـــر می شـــود لطفِ خــدا او را شمول


زاده شـــد از مـــادر از نو بعـــدِ حجّـــش با وقار


خوش به احوالش کسی حاجی شـــود تا چنـد بار


می رسد از حجّ و عازم می شود بر کویِ دوست


بر ســـرِ قبــــرِ امـــامِ هشتمین ، برکـت از اوست


حاجیـــان از حجّشـــان دلخوش وَ مـا از بویشان


هســت امّیـــد اینکه شیطان کُشتـــه با ابرویشان.


#احمدیزدانی


http://www.deemeh.blogfa.com

kootevallekhandan.blogspot.com

balengah.blogspot.com

احمدیزدانی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.